Background Image
Previous Page  2 / 154 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 2 / 154 Next Page
Page Background

Koop kwaliteit, koop

Grasland Kalk

Grasland se fyngemaalde kalk is uiters

reaktief, wat beteken jou grond én jou

beursie vind baat by ons produkte wat

vinnig resultate lewer.

Ons wêreldklas kalk

, wat die

strengste kwaliteitsbeheerproses

ondergaan, is daar om te verseker jou

beskikbare landbougrond word ten

volle benut.

Ons het die afgelope twee jaar groot

beleggings in ons aanlegte gemaak

om dit op wêreldklasstandaard te kry.

Pluk die vrugte (of graan) van ons in-

tensiewe navorsing wat daarop gemik

is om topgehalte kalk beskikbaar te

stel wat jou opbrengste verbeter en

jou winsgrense verhoog.

Kry resultate, koop Grasland kalk.

www.grasland.co.za sales@grasland.co.za

018 464 7822

Grasland is die eerste KALKMAATSKAPPY in die

Suidelike Halfrond wat akkreditasie van Fertasa

by al sy myne – Buhrmansdrif, Marico, Lovedale

en Britten – ontvang het.

kwaliteit, koo

r sland Kal

Grasland se fyngem alde kalk is uiters

reaktief, wat beteken jou grond én jou

beursie vind b at by ons produkte wat

vi nig resultate lewer.

Ons wêreldklas kalk

, wat die

strengste kwaliteitsbeheerproses

onderg an, is daar om te verseker jou

bes ikbare landbougrond word ten

volle benut.

Ons het die afgelope tw e jaar gr ot

b leggings in ons aanlegte gem ak

om dit op wêreldklasstand ard te kry.

Pluk die vrugte (of gr an) van ons in-

tensiewe navorsing wat d arop gemik

is om topgehalte kalk bes ikbaar te

stel wat jou opbrengste verbeter en

jou winsgrense verh og.

Kry resultate, k op Grasland kalk.

w.grasland.co.z a sales@grasland.co.z a

018 464 7822

Gr sland is di eerste KALKM ATSKAPPY in die

Suidelike Halfrond w t akkreditasie van Fert sa

by al sy myne – Buhrmansdrif, Marico, Lovedale

en Britten – ontvang het.

k it t k

r sl nd s fyngem lde kalk is iters

r aktief, at beteken jou r nd én jou

eursi ind aat by ns pr dukte

t

i

ig resultate lew r.

s w r l klas kal

, w t die

strengst waliteitsbehe r roses

nder a n, is da r om te vers k r jou

es ikbar landbougr nd wor ten

le benut.

s het die afgelope tw ja r gro t

eleg ings in ons a nlegt gema k

m it op wêr ldklas tanda r te kry.

luk ie vrugte (of gra n) van ons in-

t nsiew navorsing wat da r p gemik

is om topgehalte lk bes ikba r te

st l t jou opbrengst er et r en

jou insgr nse ver o g.

r result t , ko p Gr sl nd kal .

.grasland.co.za sales gra land.co.za

018 464 782

Grasland is die erste KALKM TSKAP Y in die

Suidelike Halfrond wat akkreditasie van Fertasa

by al sy myne – Buhrmansdrif, Marico, Lovedale

en Britten – ontvang het.

K op kwal eit, koop

Grasland Kalk

Grasland se fyngemaalde kalk s uiters

r aktief, wat b teken j u gro d én jou

b urs e vind baat by ons produkte wat

v nnig resultate lewer.

Ons wêreld l s kalk

, wat die

str ngste kwalit itsbeheerproses

ondergaan, is daar om te v rseker jou

beskikb re landbougrond word ten

volle benut.

Ons het di afg lop twee jaar groot

bele gings in o s aanlegte gemaak

om dit op wêreldklasst ndaard te kry.

Pluk die vrugte (of gr a ) van ons in-

t nsiewe navorsing w t daarop gemik

is m topg h lte kal beskikbaar te

stel wat jou opbr ngste v beter en

jou wi grense verhoog.

Kry resultate, koop Grasland alk.

www.grasland .co.za sale @grasland .c

o.za

018 464 782

2

Grasland is di eerste K LKMA TSKAPPY in die

Suide ike Halfrond wat akkr dit sie v n Fertasa

by al sy myne – Buhrmansdrif Marico, Lovedale

Britte – ontvang het.